Konopie indyjskie to zdecydowanie najczęściej używany nielegalny narkotyk – wynika z badań przeprowadzonych w 2011 r. w ramach europejskiego projektu badań ankietowych w szkołach na temat spożywania alkoholu i innych narkotyków (ESPAD). Jak wskazuje KBPN, ostatnie badania prowadzone w Polsce również potwierdzają wzrost konsumpcji marihuany i haszyszu, zarówno wśród młodzieży, jak i mieszkańców naszego kraju w wieku 16 – 64.

 

Badanie ESPAD zostało przeprowadzone wśród uczniów z 36 krajów Europy (również z Polski) w wieku 15-16 lat. Jego wyniki wskazują, że najpopularniejszymi substancjami nielegalnymi, po które sięgała młodzież, są marihuana i haszysz. Prawie jedna trzecia (29%) badanych uczniów była zdania, że konopie indyjskie są (dość lub bardzo) łatwo dostępne. Średnio 21 proc. chłopców i 15 proc. dziewcząt przynajmniej raz próbowało nielegalnych narkotyków. Przeważająca większość używała konopi indyjskich.

Przynajmniej jednokrotne użycie konopi indyjskich deklarowało w 2011 r. 17 proc. uczniów, natomiast 6 proc. próbowało co najmniej jednej z pozostałych substancji umieszczonych w wykazie nielegalnych narkotyków. Drugie miejsce pod względem popularności zajęły ecstasy i amfetaminy (po 3%), podczas gdy używanie kokainy, cracku, LSD i heroiny zgłaszano znacznie rzadziej (1-2%).

Używanie konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy deklarowało 13 proc. wszystkich uczniów, (15 proc. chłopców i 11 proc. dziewcząt), natomiast używanie tego narkotyku w ciągu ostatnich 30 dni zgłosiło 8 proc. chłopców i 5 proc. dziewcząt (średnio 7%).

W badaniach ESPAD z 2011 r. podjęto także próbę oszacowania, jaki odsetek osób zażywających przetwory konopi indyjskich używa ich w sposób ryzykowny, co może skutkować używaniem szkodliwym, a nawet uzależnieniem. Na podstawie danych z 13 krajów (w tym z Polski) stwierdzono, że co trzecia osoba używająca konopi indyjskich w ciągu ostatniego roku (33%) została zaliczona do grupy podwyższonego ryzyka wystąpienia problemów związanych z używaniem konopi indyjskich. Całkowity odsetek osób należących do grupy wysokiego ryzyka w ogólnych próbach krajowych wynosił we wszystkich krajach od 1 do 9 proc., przy czym średnia wynosiła 5 proc. Polska należy do tych krajów, w których odsetek użytkowników wysokiego ryzyka w całej próbie badanych wyniósł 4-6%.

Jak podaje Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA), ESPAD jest projektem opartym na współpracy sieci niezależnych zespołów badawczych z ponad czterdziestu krajów europejskich. Jest to największy ponadnarodowy projekt badawczy na świecie w zakresie używania substancji przez dorastających.

Na podstawie „Raportu ESPAD z 2011 r. Używanie substancji przez uczniów w 36 europejskich krajach” EMCDDA oraz informacji KBPN opracowała DB
fot. iStock

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *