W dniach 9-11 czerwca br. w Zakopanem odbędzie się XVII Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Pomoc Psychologiczna dla Dzieci z Rodzin z Problemem Alkoholowym – Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym”. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza do udziału osoby z grona pracowników świetlic socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych oraz przedstawicieli innych placówek pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym.

 

Celem tegorocznej konferencji jest zapoznanie uczestników z problematyką przemocy, która występuje w rodzinach z problemem alkoholowym. Będą oni mieli możliwość poszerzenia wiedzy na temat skali zjawiska przemocy w rodzinie, mechanizmów wspierających zachowania przemocowe oraz psychospołecznych konsekwencji doświadczania przemocy przez dzieci. Tematyka wykładów będzie oscylować także wokół prawnych aspektów pomocy dziecku oraz różnych form interwencji w sytuacji podejrzewania, że dochodzi do krzywdzenia dziecka. Podczas zajęć warsztatowych zostaną zaprezentowane różne formy pracy z dziećmi doświadczającymi przemocy.

Opłata konferencyjna wynosi 280 zł – pokrywa ona udział w zajęciach, noclegi, wyżywienie oraz materiały konferencyjne. Zgłoszenia należy nadsyłać do 7 maja. Kartę zgłoszeniową można pobrać tutaj.

Nadesłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w konferencji. Osoby zakwalifikowane otrzymają imienne zaproszenie oraz szczegółowy program wydarzenia.

Ewentualne pytania należy kierować do p. Mariusza Morawskiego drogą telefoniczną: 22 250 63 02 lub mailową: mariusz.morawski@parpa.pl.

Opracowano na podstawie informacji PARPA
fot. red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *