Menu

Narkotyki a choroby zakaźne

Narkotyki a choroby zakaźne

W Europie w ciągu ostatnich dziesięciu lat z powodu przedawkowania narkotyków co godzinę umierała jedna osoba. Oprócz szkód wynikających z bezpośredniego wpływu substancji uzależniających na organizm, wiele zagrożeń niesie też sposób przyjmowania narkotyków. Najgroźniejsza jest iniekcja (zastrzyki), która często jest przyczyną zakażenia wirusem HIV czy wirusem zapalenia wątroby typu B i C.

Przypadki zakażenia HIV oraz wirusem zapalenia wątroby typu B i C wśród osób przyjmujących narkotyki w formie zastrzyków są systematycznie monitorowane przez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii. Zachorowalność i śmiertelność spowodowane tymi zakażeniami należą do najpoważniejszych konsekwencji zdrowotnych używania narkotyków. Wśród schorzeń, na które często zapadają osoby zażywające narkotyki, wymienia się także inne choroby zakaźne, w tym wirusowe zapalenie wątroby typu A i D, choroby przenoszone drogą płciową, gruźlicę, tężec, zatrucie jadem kiełbasianym, wąglik i zakażenie ludzkim wirusem T‑limfotropowym.

HIV i AIDS

Badania opisane w raporcie pt. „Stan problemu narkotykowego w Europie. Sprawozdanie roczne 2012” wykazują, że w 2010 r. liczba nowo zdiagnozowanych przypadków zakażeniem wirusem HIV w 26 państwach członkowskich UE wyniosła 1292. Europejski wskaźnik zakażeń wirusem HIV u osób uzależnionych jest niższy niż w USA i zdecydowanie niższy niż w Rosji czy na Ukrainie. W pewnym stopniu może to wynikać z większej dostępności środków profilaktyki, leczenia i redukcji szkód, w tym leczenia substytucyjnego oraz programów wymiany igieł i strzykawek. Istotną rolę mogły też odegrać inne czynniki, takie jak zgłaszany przez kilka krajów spadek w zakresie przyjmowania narkotyków w formie iniekcji.

Dane z 2010 r. wskazują, że w Unii Europejskiej wskaźniki zakażeń związanych z przyjmowaniem narkotyków w formie zastrzyku – po osiągnięciu szczytowego poziomu w latach 2001–2002 – nadal spadają.

Wirusowe zapalenie wątroby typu B i C

Wśród osób zażywających narkotyki w formie iniekcji wirusowe zapalenie wątroby, w szczególności zakażenie wywołane wirusem typu C (HCV), jest bardzo rozpowszechnione w całej Europie. Badania wykazują, że w latach 2009–2010 poziom przeciwciał HCV u tych osób wynosił 14–70 proc. , w zależności od kraju. Może to wskazywać, że ryzyko związane z przyjmowaniem narkotyków w formie iniekcji jest wystarczające do przenoszenia HIV.

Pacjenci z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C (HCV) mają możliwość poddania się leczeniu w ramach terapii farmakologicznej. Wprowadzone po raz pierwszy w 2001 r. pegylowane interferony (peg‑IFN) alfa‑2a i alfa‑2b są standardowo wykorzystywane w leczeniu przewlekłego zakażenia wirusem wątroby typu C. W Europie obie te postaci peg‑IFN są dopuszczone do stosowania razem ze zróżnicowanymi dawkami podawanej doustnie rybawiryny (w zależności od genotypu HCV), a także przy uwzględnieniu nieco innych zaleceń dotyczących dawkowania. Peg‑IFN alfa w połączeniu z rybawiryną uznaje się za najlepszą dostępną terapię – wykazano jej skuteczność u osób przyjmujących narkotyki w formie iniekcji. Niski poziom obciążenia wirusowego utrzymuje się u skutecznie leczonych pacjentów przez kilkanaście miesięcy po terapii, a ich jakość życia może być stosunkowo wysoka – oczywiście pod warunkiem, że będą prowadzili zdrowy tryb życia.

Inne zakażenia

Osoby przyjmujące narkotyki w formie iniekcji są podatne na choroby bakteryjne. Bycie nosicielem HIV także zwiększa ryzyko zachorowania, o 20–30 razy. Wśród chorób bakteryjnych prócz zapalenia wątroby oraz AIDS zaobserwowano częste przypadki zatrucia jadem kiełbasianym, tężcem, Clostridium novyi i wąglikiem. Także gruźlica – choroba bakteryjna zazwyczaj atakująca płuca – w przeważającej mierze dotyczy grup wysokiego ryzyka, czyli m.in. osób używających narkotyków.

Na podstawie „Stan problemu narkotykowego w Europie. Sprawozdanie roczne 2012”, EMCDDA, opracowała EB
fot. iStock

powrót na górę
Napisz do nas!
Na pytania naszych Czytelników odpowiada dr med. Bohdan T. Woronowicz.
Wystarczy wypełnić poniższy formularz.

Odpowiedzi będą publikowane anonimowo na stronach portalu.
Przesłane w formularzu dane pozostają do wiadomości Redakcji.
Wyrażam zgodę na publikację w serwisie UZALEŻNIENIE.com.pl